Deklaracja dostępności

29 maja 2020

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Szkoła Podstawowa w Siedliskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa w Siedliskach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Józefa Misiewicz.
 • E-mail: sp36siedliska@onet.pl
 • Telefon: 134398042

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedliskach
 • Adres: Siedliska 36
  36 – 245 Nozdrzec
 • E-mail: sp36siedliska@onet.pl
 • Telefon: 134398042

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa w Siedliskach 36-245 Nozdrzec. Szkoła posiada  2 budynki 36 i 36 a. Każdy z nich posiada wejście główne oraz dwa dodatkowe. W części budynku szkoły 36 znajduje się zaplecze dla boisk sportowych „ Orlik” (magazyny, prysznice, ubikacje. Wejścia nie zapewniają dostępu do osób niepełnosprawnych. Za budynkiem 36 są miejsca parkingowe. Oba budynki szkoły są parterowe. W budynku Orlik jest miejsce  dostosowane dla osób niepełnosprawnych (toaleta).
Sekretariat szkoły znajduje się w budynku szkoły 36a na parterze na wprost od wejścia głównego. Do każdej osoby niepełnosprawnej, po zgłoszeniu do sekretariatu zostaje skierowany pracownik, który zapewni wsparcie w załatwieniu spraw.
Wytworzył admin
Data wytworzenia 29 maja 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 29 maja 2020
Data ostatniej aktualizacji 2 marca 2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
admin 2021-03-02 21:22:57 Zobacz
Wytworzył admin
Data wytworzenia 29 maja 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 29 maja 2020
Data ostatniej aktualizacji 2 marca 2021
Liczba wyświetleń